уторак, 9. фебруар 2016.

Стручно усавршавање

Редни број
                        
                               НАЗИВ
Број сати/бодова
  
    1.
Нови школски програм-Имплементација курикулума;
64
  
    2.
Израда школског програма и евалуација у образовању;
16
   
    3.
Подршка вођењу Дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе;
6
  
     4.

Перманентно стручно усавршавање-потребе и могућности учитеља Србије
8
  
     5.
Методика наставе српког језика и књижевности у млађим разредима основне школе
8
   
    6.
Родитељ, пријатељ и сарадник
16
   
    7.
.
Активно учење 1. део
24
8.
Активно учење 2. део
16
9.
Секција за рачунарство
4
10.
Перманентно стручно усавршавање-потребе и могућности учитеља Србије
6
11.
Настава математике у млађим разредима (комбинаторни задаци у речи и слици)
5
12.
Додатна настава математике у млађим разредима основне школе
16
13.
Иновативни модели рада у настави;
24
14.
Планирање и реализација наставе Свет око нас и Природа и друштва;
6
15.
Рад у комбинованом одељењу;
3
16.
Упознај и покрени-подршка развоју друштвености код ученика;
3
17.
Унапређивање математике у нижим разредима основне школе;
8
18.
Наставник као креатор климе у одељењу;
10
19.
Индивидуализација наставе математике у млађим разредима основне школе;
8
20.
Луткарство у настави и ваннаставним активностима 1.део
16
21.
Луткарство у настави и ваннаставним активностима 2. део
16
22.
Луткарство у настави и ваннаставним активностима (практични део –учешће на ФЛУОШ-у)
24
23.
Луткарство у настави и ваннаставним активностима (практични део –учешће на ФЛУОШ-у)
24
24.
Како кроз експериментални приступ приближити природне науке ученицима разредне наставе (Пројекат-рука у тесту);
8
25.
Методички приступ обради школске књижевности у млађим разредима основне школе;
15
26.
Васпитни проблеми ученика и како их превазићи
12
27.
Оснаживање младих кроз ученичке парламенте;
24
28.
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план;
18
29.
Организатори напретка у учењу;
8
30.
Припрема презентације за час;
16
31.
Подршка унапређивању образовно васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе;
8
32.
Комбинаторни задаци у речи и слици;
3
33.
Од играчке до рачунара;
8
34.
Народна традиција у пракси;
11
35.
Реч, игра, стваралаштво у борби против наркоманије;
15
36.
Ликовно је и…
20
37.
Екологија у методичкој пракси;
15
38.
Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице;
12
39.
Математика у малом;
8
40.
Зимски сусрети учитеља (2013.);
8
41.
Заједно против насиља
16
42.
Проблемска настава природе и друштва
8
43.
Луткарство у настави и ваннаставним активностима
6
44.
Учитељи у свету линија, боја и облика
8
45.
Зимски сусрети учитеља Србије-Јачање професионалних компетенција просветних радника
8
46.
Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
8
47.
Планирање професионалног развоја и управљање каријером
8
48.
Математика у малом
8
49.
Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави
8
50.
Како унапредити  процес самоевалуације у настави
8
51.
Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице
12
52.
8

53.
Васпитни  рад и индивидуални васпитни план
24
54.
Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи
8

55.
55.Мекагогнитивни поступак у настави математике
8
56.
56.Социјална компетентност као предуслов  за успешну социјализацију ученика
8
57.
57.Учитељи у свету линија, боја и облика
8
58.
58.Мултифункционална школа-креирање и примена додатних програма васпитно образовног рада
8
59.
59.''Паметне фасцикле-слагалице''-да ученик учи, вежба, зна
8
60.
60.Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења
24
61.
61. Активно оријентисана настава-методе
16
62.
62. Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља
8
63.
63.Од лутке до знања
8

64. Дечији страхови као инхибитори напретка у учењу
8

УЧЕШЋЕ НА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Редни број
                               НАЗИВ
време
 
     1.

Одговорно живљење
3

    2.

Законски оквир који регулише образовно васпитни систем-Правилник о вредновању квалитета установа

6
   
    3.
 
Изазови подучавања
1
   
    4.

Школа по мери сваког детета
3
    5.
У оквиру асоцијације малих сеоских школа одржала сам излагање ''Тематски дани-интегративна настава. '' Трибина под називом ''Актуелни проблеми сеоског школства'' била је организована у Мионици (2008.), а присуствовали су др Иван Ивић и Милена Дорић .

6.
Оцењивање ученика у основној школи
1
7.
Унапређење квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе
1
8
Професионални развој запослених у образовању
1
9.
Зашто је важно самовредновање ученица и ученика
1
10.
XXIX Сабор учитеља Ребублике Србије
2
11.
XXX Сабор учитеља Ребублике Србије

2
12.
Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ''Покренимо се''(2016)
7
13.
Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ''Покренимо се''(2017)
7
14.
15.


16. 
Превенција насиља-безбедност у школи и окружењу

Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ''Повезујмо се'' (2018)

Прва конференција Најбољих едукатора Србије
''У сусрет квалитетном и иновативном образовању''
171

Нема коментара: