уторак, 31. март 2015.

Свијету се не може угодити-припрема за час

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ

Назив школе:
ОШ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Разред:
3.
Учитељ:
Луција Тасић
Датум:
17. 09. 2009.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Наставна јединица:
Народна приповетка- Свијету се не може угодити
Тип часа:
Обрада градива
Наставна средства:
Аудио ЦД, аудио касета, текст Читанка, наставни листићи
Наставне методе:
Метода разговора, демонстративна, текстуална,метода писаних радова
Облици рада:
фронтални, групни, индивидуални
Корелација:
Музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог књижевног текста на  другачији и деци ближи начин-кроз проблемску ситуацију која подсећа на игру и активно учешће ученика  на часу.

ЗАДАЦИ ЧАСА 
Образовни:
- схватање новог текста и изражавање поруке
- упознавање народних приповетки
Васпитни:
-развијање љубави према народним умотворинама
- развијање осећаја за правду и правичност
Функционални:
-да се упознају са једним новим начином рада који ће им користити и  у животу

ВРЕМЕНСКА
АРТИКУЛАЦИЈА
ЧАСА:
                       САДРЖАЈ РАДА

Уводни део 5-7 мин
-Обнављање знања о народним умотворинама
-Упознавање са појмом народна приповетка
-Мотивациони садржај: Слушање песме ''Под оном, под оном гором зеленом''
-Истицање циља часа

Главни део: око 30 мин
-Учитељево изражајно читање текста;
-Усмерено читање деце;
-Кратак разговор о тексту
-Подела наставних листића за индивидуални рад
-Рад деце на наставним листићима
-Презентовање одговора
-Подела деце у групе, где ће се развити нова проблемска ситуација. Једна група треба да докаже да је свет, у праву а друга да је у праву отац.
-Докази група у виду расправе.
Завршни део: око 8 мин
-Утисци деце о часу

Наставни листић бр 1.

1. Наведи особине ликова:
 Власник магарца:______________________________________
______________________________________________________
Син:_________________________________________________
Пролазници:__________________________________________

2. Пронађи у тексту реченицу у којој се види какав је власник магарца и шта мисли о себи. Препиши је.

______________________________________________________

3. Зашто је власник магарца слушао пролазнике?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Наставни листић бр 2.

1. Осуђујеш ли поступке власника магарца?_______________
2. Како би ти поступио да си био на месту власника магарца?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Коју људску особину исмева народни приповедач?
________________________________________________________________________

Наставни листић бр 3.

1. Како су пролазници тако лако успевали да мењају мишљење власника магарца?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Власник магарца је покушавао да удовољи сваком мишљењу пролазника. Из којих поступака се то види?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зашто је власник рекао ово: ''Ми смо обојица јахали на магарцу, сад ваља да магарац јаше на нама''.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Наставни листић бр 4.

1. За ову народну приповетку може се рећи да је шаљива. Напиши шта је теби смешно у њој.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наставни листић бр 5.

1. Син власника магарца све време ћути и ради оно што му отац каже. Шта ти мислиш зашто је то тако?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Приповетка извргава подсмеху људску глупост и неразмишљање. Јеси ли ти некад био у ситуацији да ниси размишљао па си слушајући друге грешио. Опиши ту ситуацију.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задатак за 1. групу

Није важно шта мислиш о приповетки ко је у праву. Ваш задатак је да докажете да је власник магарца у праву.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                            Задатак за 2. групу

Није важно шта мислиш о приповетки ко је у праву. Ваш задатак је да докажете да су пролазници у праву.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     Како би се у ствари решио проблем у приповеци?
Питање за ученике?
На основу тога како си разумео приповетку одабери један од наслова који би јој одговарао:
Свако своју причу има
Триста људи, триста ћуди
Тешко оном ко не мисли својом главом

Смисли и ти још неке одговарајуће наслове


понедељак, 30. март 2015.

Чудесни свет животиња-тематски данПРИМЕНА ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
         
 Резиме:
          Циљ писања овог чланка је да помогне у упознавању интегративне наставе и да укаже на предности оваквог начина рада. Савремена школа захтева већу ангажованост и активност ученика у наставном процесу, а интегративна настава управо то пружа. Предности оваквог вида наставе су огромне. Искуства показују да су родитељи и деца веома задовољни. Деца воле све што је ново и другачије. Дат је и приказ изведеног часa за ову врсту наставе.
            
            Кључне речи: интегративна настава, корелативна настава, мултидисциплинарност

           Постоји мноштво синонима за овај дидактички појам. У литератури срећемо: целовитост наставе, концентрација наставе, корелација наставе, скупна настава, комплексни систем...
            Појмовно је интегративну наставу врло целовито одредио Лејк (1994.)
Напоменућемо само неке одреднице:
            -спајање више предметних области у једну онако како деца у свакодневној реалности савладавају предмете и појаве сливајући их у јединствен процес;
            -припрема за примену знања у новим ситуацијама (трансфер знања);
            -нов начин размишљања;
            Циљ је да се знања интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали.
            Могућности примене интегративне наставе у млађим разредима основне школе су велике. Наставне јединице из многих предмета могу се веома лепо укомпоновати и  припремати у корелацији што зна сваки искуснији учитељ. Сама припрема за овакве часове изискује мало већи рад и напор учитеља, али искуства наше школе говоре у прилог томе да се исплати. Имамо задовољне  родитеље и децу оваквим видом наставе. Наравно, у првом реду је увек интерес деце.
             Шта добијамо овим иновативним моделом наставе?
-          активно учешће ученика на часу;
-          анимирање свих ученика јер нико није толико лош да не може да се укључи у рад неке од група;
-          поспешују се сараднички односи међу ученицима у групи –кооперативно учење;
-          ученици испољавају креативност;
-          ствара се осећај одговорности према групи;
-          живот захтева тимски рад па је потребно децу од најранијих дана упућивати на то;
-          смислено наспрам механичког (дословног) учења;
-          практично наспрам вербалног учења;
-          развија се стваралаштво, маштовитост и оригиналност;
-          буде се дечија интересовања за разне области;
-          откривају се дечији таленти;
            Традиционална школа  заснива се на врло старој концепцији,
али која се по многим својим карактеристикама одржава и данас у образовању готово свих земаља. Она има следеће основне карактеристике: унапред дефинисан план и програм; циљ наставе јесте усвајање програма; основна метода наставе је предавање најчешће вербално уз нека помагала; улога ученика је да слуша и да покуша да разуме и запамти оно што је чуо. Мотивација је више спољна: оцене, похвале, награде, казне. У школи се на дете гледа само  као на ученика.
             Насупрот томе савремена школа више је усмерена на дете  које се третира као целовита личност, а не само као ученик. У њој се полази од интересовања деце  и учење се надовезује на та интересовања. Свако учење се повезује са искуством детета. Циљ је развој личности и индивидуалности сваког детета.
             Интегративна настава је управо савремени облик рада, где су деца врло активни учесници наставе. Проширене су могућности за стицање личног искуства. Овде долазе до изражаја практичне активности, мануелне, експресивне, радне, теренски рад, посматрање природних појава...У интегративној настави границе између предмета су избрисане. Организација часа је флексибилна, где наставник није омеђен четрдестпетоминутним часом, већ има могућност да садржај обрађује онолико времена колико му је потребно у његовом разреду, имајући у виду узрасне и интелектуалне карактеристике деце.
              Интеграција образовних садржаја је не само тенденција него и пракса у савременим школским системима европских земаља.
Код нас иновације продиру споро, али пратећи стручне часописе може се закључити да има много људи који користе интегративно учење у настави.ОПШТИ ПОДАЦИ:

Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Разред:
2.
Учитељ:
Луција Тасић
Часови по реду:
1. и 2.  

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Тематска целина:
Чудесни свет животиња
Наставна јединица:
Лија и ждрал- Руска народна басна-Српски језик
Сабирање и одузимање до 100-  Математика
Вајање дивљих  животиња- Ликовна култура
Дивље животиње - Свет око нас

Наставни предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас,Ликовна култура све у  корелација са Музичком културом
Тип часа:
комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, кооперативна, радионичарска, усмено излагање
Наставна средства:
текст-Читанка, наставни листићи за групе, пластелин, маказе, картонска кутија , целофан, маховина, уџбеник Свет око нас, дечија енциклопедија Животињски свет, слике дивљих животиња из рачунара пројектоване на видео биму, аудио CD
Техничка помагала:
Рачунар и видео бим
Специјални облик наставе:
интегративно учење
Временска артикулација часа:
Час траје 90 минута
 Уводни део: 10 – 15 мин
Главни део: око 45 минута
Завршни део: око 30 минута
Садржај рада:
-посматрање слика дивљих животиња на видео биму  њихово именовање
-слушање песме Разболе се лисица као мотивација за рад и увод у тему
-учитељ изражајно чита текст
-кратак разговор о тексту
-објашњавање начина рада
-подела деце у групе према афинитетима: 4 групе:
за Српски језик, за Математику, за Ликовну културу и Свет око нас и подела радног материјала
-ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-док деца раде пустити тиху музику С.Санс-Карневал животиња
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова по групама
-шаљиви квиз
-наставни листић за добијање повратне информације
о савладаности градива
-запевајмо сложно сви за крај Јесте л' икад чули то

ЦИЉ ЧАСА:
Интеграција сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свима посвећује једнака пажња.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
-   да се упознају са новом врстом наставе- интегративно учење
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују
-          повезивање знања из различитих области
-          примена знања

1. Група за српски језик
                                                    Лија и ждрал –Руска народна басна
 1. Зашто је ова прича басна?
 2. Ко су ликови ове басне?
 3. Како је лија почастила ждрала?
 4. Како је ждрал почастио лију?
 5. Зашто је престало пријатељство лије и ждрала?
 6. Која је поука ове басне?
 7. Напиши умањено значење речи:
-лисица       _________________
-ждрал        _________________
-кум            _________________
-голуб         _________________
-тањир        _________________
-каша          _________________
    
 1. Разврстај речи према роду: лисица, кумче, голуб, ждралче, лисац, тањир, шума


 1. Напиши правилно реченицу:  сву појела кашу је  лисица _________________________________________
    10. Напиши две упитне реченице о лисици и ждралу?

2. ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ
 1. Лисица је славила рођендан. Поставила је 35 црвених и 28 плавих тањира. Колико је имала гостију?
 _________________________
___________________________________________________________

2. У мочвари су живели ждралови. Једног дана њих 87 изашло је да лови нешто за ручак. Ухватили су 15 риба и 43 жабе. Колико ждралова је остало без ручка?
_________________________
_____________________________________________________________

3. Лија је отворила школу за животиње. Имала је у њој 24 мале лисице, 32 медведића, 14 вучића и 11 зечића. Колико је укупно ђака у лијиној школи.
_________________________
_____________________________________________________________

4. Две старе лисице причале су колико су током живота уловиле кокошака. Једна је рекла да је уловила 43, а друга 48. Колико су уловиле заједно?
_________________________


5. Јато ждралова је кренуло на пут. У јату је било 99 ждралова. 51 је одустао од пута, а придружило им се још 37. Колико ждралова сада путује?
________________________
_____________________________________________________________

6. Један ждрал остао је да чува младуце. Ждралица је било 36, а ждралића за 8 више. Колико је укупно младунаца?
____________________
_____________________
_____________________________________________________________

7. Састави два текстуална задатка о животињама.

3. ГРУПА ЗА СВЕТ ОКО НАС

1. Где живе дивље животиње?
_________________________________________________________
 2. Како се дивље животиње сналазе за храну?
___________________________________________________________
 3. Према начину исхране које групе животиња имамо?
_________________, _______________ и __________________
 4. Наброј дивље животиње наших шума:
___________________________________________________________
 5. Шта воли да једе лисица?
_____________________________________________________________
 6. Према начину исхране у коју групу животиња спада лисица?
_____________________________________________________________
 7. Како се лисица сналази у опасности?
_____________________________________________________________
 8. Како изгледа ждрал?
_____________________________________________________________
 9. Где живе ждралови?
_____________________________________________________________
 10. У коју групу животиња спадају ждралови?
_____________________________________________________________
 11. Свако у групи нака опише по једну дивљу животињу.
      Договорите се ко жели коју животињу да опише да буду различите. 

4. ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ

Потребан материјал:
пластелин, картон, маказе, картонска кутија , целофан, маховина

1. Направи лисицу и ждрала од пластелина
 2. Направи још неке дивље животиње
 3. Направи дрвеће од картона
 4. Изрежи кутију са три стране тако да направиш велике отворе кроз које може да се види унутрашњост кутије. Преко тога стави целофан.
 5. Поређај маховину, дрвеће и животиње у кутију.
 БРАВО!
 Добио си  ''Чудесну шуму''


ШАЉИВИ КВИЗ

Ученици остају у истим групама и одговарају на питања.
1. Где живи лисица?
А) у викендици
Б) у солитеру
В) у јазини

2. Лисичин муж зове се?
А) лијаћ
Б) лисац
В) лијан

3. Лисица воли да лови?
А) муве
Б) пилиће
В) комарце

4. Ждрал има велики
А) кљун
Б) кљове
В) уста

5.Ждрал једе?
А) шта стигне
Б) пасуљ пребранац
В) жабе

Повратна информација:
Наставни листић (деца раде индивидуално)

 1. Шта су басне?
 2. Наведи ликове из  басне  коју смо данас учили.
 3. Које особине има лисица?
 4. Опиши како изгледа лисица?
 5. Којој птици је врло сличан ждрал?
 6. Где живе ждралови?
 7. Наброј дивље животиње наших шума.

недеља, 29. март 2015.

Мућни главом


Слика је преузета са сајта lenagold.ru

МУЋНИ ГЛАВОМ  БР. 1

1.Пун је рупа, а држи воду.Шта је то?

2.Две мајке и две ћерке појеле су сладолед. Укупно су појеле три сладоледа. Како је то могуће?

3.Замисли да си у чамцу који тоне, а свуда около су ајкуле. Како ћеш се спасти?

4.Колико јабука можеш да ставиш у празну кутију?

5. Колико квадрата има на шаховској табли?

6.Ескими су одлични ловци, али никако не могу да улове пингвине. Зашто?

7.Пре него што је откривен Монт Еверест која планина је била највиша на свету?

8. Која слова недостају? Ј, д, ___,Ч, П,___, С, ____, Д, Д

9.Пастир чува стадо од 15 оваца. Све овце су му побегле. Колико сада има оваца у стаду?

10. Ти си возач аутобуса. На првој станици је ушло двоје људи, на другој је један путник изашао, а њих деветоро ушло, а на трећој је изашло шесторо, а ушло двоје људи. Које боје су очи возача?
Извор: Мали  политикин Забавник бр.1, 14. 01. 2011.                                              Слика је преузета са сајта lenagold.ru

                                             МУЋНИ ГЛАВОМ  БР. 2

1.Шта има грло, а нема главу?

2.Ако госпођу Миру питате за годишта њене деце, она ће вам рећи да су најмлађи или Ана или Бане, а Ана је најстарија само ако Коста није најмлађи. Можете ли закључити ко је најстарији, ако најмлађи?

3. Јуче је у четвртом два број ученика који су били на настави био четири пута већи од броја ученика који су остали кући због грипа. Данас се један ученик ввратио на наставу, па је број ученика на настави био пет пута већи од броја одсутних. Колико је укупно ученика у четвртом два?

4. Бака Стана је на пијацу донела јаја на продају. Први купац је одмах купио половину свих јаја и пола јајета, па јој је за продају остало само 50 јаја. Колико је бака Стана донела јаја на пијацу ако знамо да се ни једно јаје није разбило?

5.Воћњак са јабукама напале су биљне ваши и сваки дан је било два пута више заражених воћки него дан раљније.За 6 дана цео воћњак је био заражен. За колико је дана било заражено пола воћњака?

6.Један човек тврди да може да погоди резултат сваке фудбалске утакмице кад она почне. Како је то могуће?

7. Имам игле, не знам шити, ко ће мене погодити?

8. Ана, Сара и Јоца једу 45 различита јела за доручак: тост, кобасице и јаја. Шта ко од њих доручкује ако знаш следеће?
А) Ана за доручак једе или јаја или тост
Б) Само Сара и Јоца једу месо за доручак
в) Јоца данас не једе ни кобасице ни тост

9. Уз помоћ основних математичких радњи покушај од бројева 1,2, 4 и 6 да добијеш резултат 35.


Извор: Мали политикин Забавник бр.82 01.06.2014.

Слика је преузета са сајта lenagold.ruМУЋНИ ГЛАВОМ БР.3


1.Велики сам као кућа,
а маленог се миша бојим.
Нос ми је до пода, 
чак и када стојим.
Шта сам ја?

2.Од бројева 2, 5, 8 и 9 уз помоћ математичких радњи покушај да добијеш резултат 19.

3. Ана, Тања и Пеца добили су различите поклоне од тетке:лутку, ролере и плишаног меду. Покушај да откријеш ко је шта добио ако знаш следеће:
а) девојчица је добила лутку
б)Ана није добила ролере
в) ни Пеца ни Тања нису добили плишаног меду.

4.Колико два ипо штапа имају крајева?

5. На први поглед ова рачуница не ваља. Међутим, збир се ипак може протумачити као тачан. Како?

     1  43
+   1  57
-------------
     3   40

6. Има бркове деда није. Млеко пије дете није. Шта је?

7.Ако данас у подне пада јака киша, можемо ли очекивати да ће за 36 сати сијати сунце?

8.  5 радника ће окречити зграду за 35 дана. Ако им се после 5 дана рада придружи још 20 радника, колико им још дана треба да заврше посао?

9. Два сељака од којих сваки има мање од 10 крава разговарају. Један од њих каже другом: '' Ако ми даш једну краву, ја ћу имати двапут више него ти., али, ако ја теби дам једну краву онда ћемо имати једнак број. ''Колико крава има сваки од њих?
Извор:Мали Политикин Забавник бр.80  датум: 1.5. 2014.


                
                                            Слика је преузета са сајта lenagold.ru


МУЋНИ ГЛАВОМ БР.4

1.Нацртај сат и лепо поређај укруг бројеве од 1 до 12. Где треба да повучеш равну линију и поделиш сат на два дела, тако да збир бројева у једној половини буде једнак збиру бројева у другој половини?

2.У паркићу се игра 5 паса. Жућа је тежи од Џекија, Рекс је тежи од Макса, а лакши од Болета. Макс је тежи од Џекија. Боле је лакши од Жуће. Поређај псе по тежини почев од најтежег.

3.Саставите речи од датих слова ии откријте где се крије птица:
а)АРППАКИ
б) ВЈСУЛА
В) НАВОИ

4. Ако је мај= 27, јун= 51, онда је јул =?

5. Плетене мердевине од канапа пребачене су преко чамца на спољну страну и тик додирују воду. Размак између пречки је 10 цм. Колико ће пречки бити под водом кад се ниво воде подигне један метар?

6. Шта стоји између Маје и Јоце?

7. Који део птице може да лети на небу, плива у океану и на крају остане сув?

8. Има један прастари изум који и данас помаже људима да могу да гледају кроз зид. Шта је то?

9. Сима је покупио лишће око куће на неколико гомила: две су испред куће, а три у задњем делу дворишта. Ако буде скупио све гомиле лишћа, колико ће имати гомила?

10. Пецина мама је купила у продавници торту за њергов рођендан и литар сока. Платила је рачун на каси 800 динара и приметила да је торта  девет пута скупља од сока. Колико кошта сок, а колико торта?
Извор Мали политикин забавник 15.7.2011.

    Слика је преузета са сајта lenagold.ruМУЋНИ ГЛАВОМ БР.5

1.Жена има петоро деце. Половина деце су дечаци. како је то могуће?

2.Јоца има 17 кликера. Сви су му се откотрљали низ улицу., осим 5. Колико је Јоци остало кликера?

3. Шта тражи одговор, а никад не поставља питање?

4. Кад слонови имају 8 ногу?

5. 3 пуначке госпође стиоје под једним кишобраном., али ни једна није покиснула. Како?

6. Ако 5 мајмуна поједе 5 банана за 5 минута, колико ће мајмуна појести 25 банана за 25 минута?

7. Маја, Нина и Мими живе у 3 различите државе: Кини, Енглеској, Канади. Маја не живи у Европи ни у Кини, Нина не живи уу Азији. Где свака од њих живи?

8. Електрични воз иде у правцу северозапада брзином од 100 км/час. У ком правцу ће ићи дим из локомотиве?

9. Сања ће за две године бити дупло старија него што је била пре 5 година. Колико Сања има година?

10. Чика Аца је донео на пијацу лубенице. Продао је половину свих лубеница. На крају му је остала једна цела лубеница. Колико је чика Аца донео лубеница?
                                                                   Извор Мали политикин забавник 15.3 2011.
                                          Слика је преузета са сајта lenagold.ru

                                                 МУЋНИ ГЛАВОМ БР.6

1. Која три броја кад се помноже или кад се саберу заједно имају исти резултат?

2. Брат и сестра су били сами код куће. Играли су се лоптом и разбили прозор у дневној соби. Кад су се родитељи вратили, деца су им рекла да је неко споља разбио прозор. Родитељи су знали да то није истина. Како?

3. Ставља се на сто и сече, али се не једе?

4. Који број треба да стоји последњи у низу?
2 4 7 11 16 

5. Једна од ових речи не припада овој групи. Која?
КИШОБРАН, СУНЦОБРАН, КАБАНИЦА, ОБЛАК

6. Уђеш у њега на једну рупу, а изађеш на три. Кад си унутра, спреман си да идеш напоље, а кад изађеш напоље, још си унутра. Шта је то?

7. Ако је 1=5, 2=3, 3=3, 4=6 колико је онда 5?

8. Жаба је упала у бунар дубок 30 метара. Сваки дан попне се 3 метра, али склизне 2. Колико јој дана треба да изађе?

9. Шта стално пада, а никад се не поломи?

10. Састави најмање 10 речи од следећих слова: РДОАВЦДАА
Извор Мали политикин збавник  1. 7. 2011.                                                 МУЋНИ ГЛАВОМ БР.7

1 Шта је то лакше од пера, а чак ни најјачи човек на свету не може да га држи дуже од неколико секунди?

2. Аца и Јоца имају укупно десет јабука. Аца има 2 више од Јоце. Колико сваки од њих има јабука?

3. Прво мораш да је даш, а онда да је држиш. Шта је то?

4. Мина и Нина су близнакиње. Рођене су у 2 различите године и у два различита месеца. Како је то могуће?

5. Ако се изговори тачно, то је погрешно, а ако се изговори погрешно, то је тачно. Која је то реч?

6. Ти си власник радње кућних љубимаца. Ако ставиш по једног канаринца у сваки кавез, остаће ти птица вишка. Ако ставиш по две птице у кавез, остаће ти кавез вишка. Колико имаш кавеза, а колико канаринаца?

7.Колико пута можеш да удузмеш 5 од 25?

8. Јаснина мама има 4 ћерке. Једна се зове Дуња, друга Вишња, а трећа Јагода. Како се зове четврта ћерка?

9. Шта то иде горе-доле, а не креће се?

10. Човек мора да пређе реку и пренесе на другу обалу  овцу, лисицу и главицу купуса. У чамац може стати само једно од ово троје. Ако прво превезе лисицу, овца ће појести купус.Којим редоследом ће превозити? 
Извор Мали политикин забавник

МУЋНИ ГЛАВОМ БР.8

1. Отац и син заједно имају 66 година. Очеве године једнаке су годинама његовог сина кад се читају одпозади. Колико година има отац, аколико син? (Има 2 решења).

2. У барици расте локвањ. Сваког дана локвањ се двоструко увећа. Ако је деветог дана локвањ заузео половину барице, ког дана ће бити толико велики да ће заузети целу барицу?

3. Шта лети, а нема крила?

4. Судијин син је адвокат,а адвокатов отац је полицајац. Ко је судија?

5. Упиши слова која недостају. ДДТ-ПШ-О-С

6. Налазиш се у просторији са другарима. Уједном тренутку неко је приметио дау соби постоји нешто што свако може да дотакне било којом руком, али ти можеш само левом руком. Шта је то?

7. Ко може да скочи више од планине?

8. Када је пуна воде до врха да скоро прелива. Ти имаш малу, средњу и велику кофу. Како ћеш најбрже испразнити каду?

9. Који је следећи низ.
212, 2122, 21232 

10.У породици Поповић сваки дечак има исто браће колико и сестара. Свака девојчица има два пута више браће него сестара. Колико је дечака, а колико девојчица?
Извор Мали политикин забавник

                                          МУЋНИ ГЛАВОМ БР.9

1. Која два оброка не можеш да имаш за доручак?

2.Како ћеш бацити лопту што јаче можеш, а да ти се она врати?

3. Маја се недавно вратила с пута. Данас је среда. Допутовала је  два дана после дана који је претходио прекјучерашњем дану. Ког дана је Маја допутовала?

4.У корпи има 5 јабука. Како да поделиш јабуке петорици дечака тако да сваки добије по јабуку, а да у корпи остане још једна јабука?

5.Гледам у нечију фотографију. У кога гледам ако немам ни браће ни сестара и ако је отац човека на фотографији син мога оца?

6.Шта се појављује у сваком минуту и два пута у сваком моменту а никад у хиљаду година?

7.Зашто Кинези једу више пиринча од Јапанаца?

8. Шта је голо зими, а обучено лети?

9.Који месец не припада овој групи?
фебруар, април, јун, јул, септембар, новембар.

10. Власник једног расног коња који је стално побеђивао на тркама, запослио је чувара да пази на коња преко ноћи. Једног јутра чувар је уплашено рекао да је сањао да је коњ претходне ноћи побегао из штале и одмах је добио отказ. Зашто?
Извор Мали политикин забавник  15.2.2011.                                                МУЋНИ ГЛАВОМ БР.10

ЧЕТВОРОЧЛАНА ПОРОДИЦА ТРЕБА ДА ПРЕЂЕ РЕКУ У ЧАМЦУ ЧИЈА ЈЕ НОСИВОСТ 70 КИЛОГРАМА. ТАТА ИМА 70КГ, МАМА ИСТО ТОЛИКО, А ДВОЈЕ ДЕЦЕ СВАКО ПО 35КГ. КАКО ЋЕ ПРЕЋИ РЕКУ?


1.ПОКУШАЈ ДА ДОБИЈЕШ 1000 КОРИСТЕЋИ САМО БРОЈ 8 И РАЧУНСКУ РАДЊУ САБИРАЊЕ.

2. ВОЗАЧ АУТОБУСА ИДЕ УЛИЦАМА ГРАДА. ПРОЛАЗИ ПОРЕД ЗНАКА СТОП БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА, СКРЕЋЕ У УЛИЦУ ЛЕВО ИАКО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО СКРЕТАЊЕ, А ОНДА ИДЕ У СУПРОТНОМ СМЕРУ ЈЕДНОСМЕРНОМ УЛИЦОМ И НИ ЈЕДНОМ НИЈЕ ПРЕКРШИО САОБРАЋАЈНЕ ПРОПИСЕ. КАКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ?

3. МОЖЕШ ДА ГА ДРЖИШ БЕЗ РУКУ. ШТА ЈЕ ТО?

4.ШТА ИМАЈУ ЗАЈЕДНИЧКО ЧЕШАЉ, АЈКУЛА И РАЈСФЕРШЛУС?

5. ЧОВЕК СТОЈИ ННА СТАНИЦИ И ЧЕКА АУТОБУС. АУТОБУС МОЖЕ ДА ПРИМИ САМО 32 ЉУДИ. У АУТОБУСУ ЈЕ ВЕЋ БИО 31 ПУТНИК, А ЧОВЕК НИЈЕ МОГАО ДА УЂЕ. ЗАШТО?

6.ЧЕТВОРОЧЛАНА ПОРОДИЦА ТРЕБА ДА ПРЕЂЕ ЧАМЦЕМ РЕКУ. НОСИВОСТ ЧАМЦА ЈЕ 70 КГ. ОТАЦ ИМА 70КГ, МАЈКА ИСТО 70, А ДВОЈЕ ДЕЦЕ ПО 35КГ. КАКО ЋЕ ПРЕЋИ РЕКУ.

7. САМО ОН МОЖЕ ДА ГОВОРИ СВАКИ ЈЕЗИК НА СВЕТУ. КО ЈЕ ОН?

8.АЦА СЕ ИГРА КОЦКАМА. РЕШИО ЈЕ ДА ТАКО ПОРЕЂА КОЦКЕ, ДА МУ СВАКИ СЛЕДЕЋИ РЕД ИМА КОЦКУ МАЊЕ ОД РЕДА ИСПОД. ИМА УКУПНО 55 КОЦКИ И ЖЕЛИ ДА НА ВРХУ ОСТАНЕ САМО ЈЕДНА. КОЛИКО КОЦКИ ТРЕБА ДА ПОРЕЂА У ПРВОМ РЕДУ?

9. КОЈИ БРОЈ ЈЕ СЛЕДЕЋИ У НИЗУ? 1 5 13 25

10. ШТА МОЖЕШ ДА СЕРВИРАШ, А НИЈЕ ЈЕЛО НИ ТЕНИСКА ЛОПТИЦА.

                                                                            Извор Мали политикин забавник  1.6.2011.

РЕШЕЊА:
МУЋНИ ГЛАВОМ БР. 1
1.Сунђер
2.То су биле бака, мајка и ћерка.
3.Престани да замишљаш.
4.Једну. После прве убачене јабуке кутија више није празна.
5. 204
6. Ескими живе на Северном, а пингвини на Јужном полу.
7.Монт Еверест је био највиши и пре него што је откривен.
8.Ово су почетна слова бројева прве десетице, а недостају слова Т, Ш и О.
9.Ниједну.
10.Исте као боја твојих очију.

МУЋНИ ГЛАВОМ 2

1.Флаша
2.Ана је најстарија, Бане је најмлађи, а Коста је у средини.
3.Јуче је у разреду било 24 ученика, а 6 је било болесно. Данас је 25,а 5 је болесно, што значи да у разреду има 30 ученика.
4. Бака Стана је на пијацу понела 101 јаје. Први купац је купио 50 јаја и пола јајета и још половину јајета, а то је укупно 51 јаје.
5. За 5 дана.
6. Резултат сваке утакмице кад почне је 0:0.
7. Јеж
8.Сара једе кобасицу, Јоца јаја а Ана тост. 
9. ((4+2)х6)-1=35
10. Оловка. Сви други предмети имају листове.

Једном рече баба Наста:
Девет лета живи ласта,
двапут више живи сврака,
а од свраке врана свака
за тринаест лета више,
у књигама тако пише.
Колико живе сврака и врана?

РЕШЕЊЕ МУЋНИ ГЛАВОМ БР.3

1. СЛОН
2.9Х(5-2)-8=19
3.АНА ЈЕ ДОБИЛА ПЛИШАНОГ МЕДУ, ТАЊА ЛУТКУ, ПЕРА РОЛЕРЕ.
4. 6
5.1 САТ И 43 МИНУТА И 1 САТ И 57 МИНУТА ДАЈУ 3 САТА И 40 МИНУТА
6.МАЧКА
7.НЕ. ЗАТО ШТО ЋЕ ЗА 36 САТИ БИТИ ПОНОЋ.
8.ТРЕБА ИМ ЈОШ 6 ДАНА. ЗАВРШИЋЕ ПОСАО ЗА 11 ДАНА.
9.ЈЕДАН ИМА 7, А ДРУГИ 5 КРАВА.

РЕШЕЊЕ МУЋНИ ГЛАВОМ БР.4

1.ЛИНИЈУ ТРЕБА ДА ПОВУЧЕШ ИЗМЕЂУ БРОЈЕВА 9 И 10 С ЈЕДНЕ СТРАНЕ И И БРОЈЕВА 3 И 4 С ДРУГЕ СТРАНЕ. ЗБИР БРОЈЕВА У СВАКОЈ ПОЛОВИНИ САТА ЈЕ 39.
2. ЖУЋА, БОЛЕ, РЕКС, МАКС И ЏЕКИ.
3. ИМЕ ПТИЦЕ СЕ КРИЈЕ ПОД СЛОВОМ Б СЛАВУЈ.
4. ЈУЛ ЈЕ 48. ДО ОВОГ РЕЗУЛТАТА ДОЋИ ЋЕШ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:СЛОВА У ИМЕНИЦАМА МЕСЕЦИ ЗАМЕНИ ЊИХОВИМ РЕДНИМ БРОЈЕМ У АЗБУЦИ И САБЕРИ.
5.НИЈЕДНА. КАД ДОЂЕ ПЛИМА И ПОДИГНЕ НИВО ВОДЕ ЗА МЕТАР И ЧАМАЦ И ПЛЕТЕНЕ МЕРДЕВИНЕ ЋЕ СЕ ПОДИЋИ ЗА ТОЛИКО. 
6. СЛОВО И.
7. ЊЕНА СЕНКА.
8. ПРОЗОРИ.
9. КЕДНУ.
10. СОК КОШТА 80 ДИНАРА, А ТОРТА 720.

РЕШЕЊА МУЋНИ ГЛАВОМ БР.5

1.СВА ДЕЦА СУ ДЕЧАЦИ.
2. 5
3. ТЕЛЕФОН
4.КАД ИХ ЈЕ ДВОЈЕ.
5.НЕ ПАДА КИША.
6.5 МАЈМУНА.
7. НИНА У КИНИ, МАЈА У КАНАДИ, МИМИ У ЕНГЛЕСКОЈ.
8.НЕМА ДИМА. ВОЗ ЈЕ ЕЛЕКТРИЧНИ, А НЕ ПАРНИ.
9.САЊА ИМА 12 ГОДИНА.
10. ДОНЕО ЈЕ 3 ЛУБЕНИЦЕ.


РЕШЕЊА МУЋНИ ГЛАВОМ БР.6

1. БРОЈЕВИ 1, 2 И 3.
2. ЗАТО ШТО СУ РАЗБИЈЕНО СТАКЛО НАШЛИ НАПОЉУ. ДА ЈЕ НЕКО УДАРИО СПОЉА, СТАКЛО БИ БИЛО У СОБИ.
3.ШПИЛ КАРАТА.
4. БРОЈ 22. РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ДВА СУСЕДНА БРОЈА СТАЛНО СЕ ПОВЕЋАВА ЗА 1.
5. СУНЦОБРАН
6.ЏЕМПЕР.
7.5=3 БРОЈ ПОСЛЕ ЈЕДНАКОСТИ ОДНОСИ СЕ НА БРОЈ СЛОВА КОЈИ ИМА ТАЈБРОЈ.
8. АКО МИСЛИШ 30 НИСИ У ПРАВУ. ЖАПА СЕ УСПЕЊЕ МЕТАР ДНЕВНО, АЛИ ЋЕ 27.ДАНА СКОЧИТИ 3 МЕТРА И ИСКОЧИТИ ИЗ БУНАРА.
9. НОЋ.
10. НАЈДУЖА РЕЧ ЈЕ ДАРОДАВАЦ, А МОЖЕ И ДАР, РОДА, РОВАЦ, ЦАР, РАДО И ТД.

 РЕШЕЊА  МУЋНИ ГЛАВОМ БР.7

1.ДАХ.
2.АЦА ИМА 6, А ЈОЦА 4 ЈАБУКЕ.
3. РЕЧ.
4. ЈЕДНА ЈЕ РОЂЕНА 31.ДЕЦЕМБРА, А ДРУГА 1.ЈАНУАРА.
5.ПОГРЕШНО.
6. 3 КАВЕЗА И 4 КАНАРИНЦА.
7.САМО ЈЕДНОМ. КАД ОДУЗМЕШ 5 ОД 25, ДОБИЋЕШ 20, А АКО НАСТАВИШ ДА ОДУЗИМАШ, ОНДА ТО НИЈЕ ОДИЗИМАЊЕ ОД 25, ВЕЋ ОД 20, 15 ИТД.
8.ЈАСНА.
9.ТЕМПЕРАТУР.
10. ОВЦУ, ЈЕР ЛИСИЦА НЕЋЕ ПОЈЕСТИ КУПУС. ОНДА ЋЕ СЕ ВРАТИТИ ПО ЛИСИЦУ. КАД И ЊУ ПРЕНЕСЕ НА ОБАЛУ, СТАВИЋЕ У ЧАМАЦ ОВЦУ ДА ЈЕ ЛИСИЦА НЕ БИ ПОЈЕЛА. ОСТАВИЋЕ ОВЦУ И ПРЕНЕТИ КУПУС, ПА СЕ ОПЕТ ВРАТИТИ ПО ОВЦУ.

РЕШЕЊА МУЋНИ ГЛАВОМ БР.8

1. 51 И 15, 42 И 24.
2.ДЕСЕТОГ ДАНА
3.ВРЕМЕ.
4.СУДИЈА ЈЕ МАЈКА.
5.НЕДОСТАЈУ Ч ОД 40, С ОД 70, И Д ОД 90.
6.ТВОЈ ДЕСНИ ЛАКАТ.
8. ИЗВАДИЋЕШ ЗАПУШАЧ.
9. 212342
10.4 ДЕЧАКА И 3 ДЕВОЈЧИЦЕ.

 РЕШЕЊА  МУЋНИ ГЛАВОМ БР.9

1.Ручак и вечеру.
2. Бацићеш је увис.
3.Маја је допутовала у уторак.
4. 4 дечака узму по јабуку из корпе, а 5. дечак узме корпу са јабуком.
5. Гледам у фотографију свог сина.
6. Слово М.
7.Зато што је више Кинеза него Јапанаца.
8. Дрво.
9.Јул, зато што има 31 дан.
10. Зато што је чувар спавао на радном месту.

 РЕШЕЊА  МУЋНИ ГЛАВОМ БР.10

1.888+88+8+8+8=1000

2.ИШАО ЈЕ ПЕШКЕ.

3.ДАХ.

4.ЗУБЕ.

5.СА ВОЗАЧЕМ ЈЕ У АУТОБУСУ БИЛО 32 ЉУДИ.

6.ПРВО ЋЕ РЕКУ ПРЕЋИ ДЕЦА. ЈЕДНО ДЕТЕ ЋЕ ОСТАТИ НА ОБАЛИ, А ДРУГО ЋЕ СЕ ВРАТИТИ. ОНДА ЋЕ РЕКУ ПРЕЋИ МАМА, А ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ НА ДРУГОЈ СТРАНИ ВРАТИЋЕ ЧАМАЦ И ПОВЕШЋЕ БРАТА КОД МАМЕ. ОНДА ЋЕ ВРАТИТИ ЧАМАЦ ОЦУ. ОТАЦ ЋЕ СЕ САМ ПРЕВЕСТИ НА ДРУГУ ОБАЛУ., А У ЧАМАЦ ЋЕ УЋИ ДЕТЕ КОЈЕ ЋЕ ОТИЋИ ПО БРАТА.

7.ЕХО.

8.ТРЕБА ДА ПОРЕЂА 10 КОЦКИ У 1.РЕДУ.

9.БРОЈ 41.ИЗМЕЂУ ПРВА ДВА БРОЈА РАЗЛИКА ЈЕ4, ИЗМЕЂУ ДРУГА ДВА 8, ИЗМЕЂУ ТРЕЋА ДВА ДВАНАЕСТ, А ИЗМЕЂУ ЧЕТВРТА ДВА 16. СВАКИ ПУТ СЕ УВЕЋА ЗА 4.

10. ОДБОЈКАШКУ ЛОПТУ.