четвртак, 24. октобар 2013.

Здрава храна сваког дана

Један у низу тематских дана које реализујемо сваке године у оквиру ''Октобра месеца правилне исхране'' је дан посвећен здрављу. Ове године  носио је назив-Здрава храна сваког дана. Применила сам корелативну наставу - хоризонтална и вертикална повезаност градива. Циљ тематског дана је остварен, а у креативним часовима и разноврсним активностима подједнако смо уживали и деца и ја.понедељак, 21. октобар 2013.

Бајка о белом коњу


ОПШТИ ПОДАЦИ
Школа:
Драгољуб Илић Драчић
Разред:
3.
Учитељица:
Луција Тасић
                                                 
СТРУЧНИ   ПОДАЦИ
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Бајка о белом коњу-Стеван Раичковић
Тип часа:
Обрада
Циљ часа:

Оспособљавање  ученике за доживљавање, разумевањe и  свестрано тумачење књижевног текста.  
Задаци часа:

Образовни:
Развијање аналитичности и потупности у раду.
Функционални:
-Развијање способности за доживљавање текста кроз активно учешће деце на часу;
-Развијање осећаја за лепоту уметничког казивања;
- Развијање сарадње међу ученицима и тимског рада;
Васпитни:
-Развијање љубави према писаној речи;
-Васпитавање љубави према природи и њеним даровима;
Наставне методе:
Текстуална, метода разговора, кооперативна, радионичарска,  метода усменог излагања,
Облици наставног рада:
Групни, индивидуални, фронтални рад
Наставна средства:
Текст- Читанка , наставни листићи за групни рад,, цедуље за избор група ,ознаке за групе постављене на клупама, маске, хамер, маркери
Корелација:
Ликовна култура, природа и друштво, чувари природе
Специјални облик наставе:
Активно учење
МЕТОДИЧКА СТРУКТУРА ЧАСА СА ОРИЈЕНТАЦИОНОМ ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ И ГЛАВНИМ КОРАЦИМА
За обраду овог књижевног дела предвиђена су два школска часа, тако да час траје 90 минута.
1. КОРАК
Интелектуално-емоционална припрема. (5-6 мин.)

2. КОРАК
Истицање циља часа. Изражајно читање текста од стрaне учитеља и  емоционална пауза.
 ( 6-7 мин.)
3. КОРАК
Кратак утисак о тексту. (2-3 мин.)
4. КОРАК
Подела ученика у групе  и задавање задатака (3 мин)
5. КОРАК
Рад у групама ( 35 мин)
6. КОРАК
Извештавање парова о раду и коментар о успешности парова. ( 15 мин)
7. КОРАК
Подела листића за индивидуални рад у циљу добијања повратне информације о савладаности градива (5 -6 мин)
8.  КОРАК
Повратна информација о савладаности текста (5 мин)
9. КОРАК
Задавање домаћег задатка утисци деце о часу, коментар учитеља.
Ток часа

Главни кораци:
Садржај рада:
1. Интелектуално-емоционална припрема и  најава наставне јединице:

Решавање укрштенице. (Прилог бр.1) кроз коју се открива  назив наставне јединице. Посматрање слика са јут јуба http://www.youtube.com/watch?v=whtObBR_hYA. Коњи у галопу. Кратак разговор:Шта знате о коњима?

2. Изражајно читање учитеља и емоционална пауза:


Задатак ученика је да пажљиво слушају текст, уоче непознате речи, ликове и тему текста.
3. Кратак дожививљај текста
Одговор на постављена питања из претходног корака. Тражење бајковитих момената из приче.
4. Подела ученика у парове и задавање задатака и инструкција за рад
Подела ученика у групе. У питању су3 групе. Ученици извлаче сличице: бркати циганин, бели коњ и лековито биље. Добијају упутство за рад.
5. Рад у паровима
Задатак група је да сарађују,  да се договарају о раду и да нађу заједнички одговор. Одговоре бележе на хамер.
6. Извештавање парова о група
Излази цела група. Треба да се поделе у парове, да један ученик чита питања, други одговор. Остале групе пажљиво слушају и допуњавају. Ученици дају коментар о раду групе као и учитељица.
7. Подела листића за ндивидуални рад у циљу добијања повратне информације о савладаности градива
Ученици самостално решавају задатке са наставних листића.
8. Повратна информација о савладаности текста
Читање ученичких одговора и коментар.
9. Утисци о часу
Задавање диференцираног домаћег задатка: Група бели коњ:Наставите бајку и напишите шта је даље било са белим коњем. Група: Бркати Циганин: Наставите бајку и напишите шта је даље било са Бркатим Циганином. Група. Лековито биље: Наставите бајку тако што ћете написати шта је даље било са лековитим изворима и лековитим биљем.   Утисци деце о часу, коментар учитеља.

                                                              


ПРИЛОГ БР.1

Ако у речи мајка, слово м заменимо словом б добијамо реч

Четврти самогласник

Супротно  реч од речи црном

Теглећа животиња + слово у

РЕШЕЊЕ:
Б
А
Ј
К
А
О
Б
Е
Л
О
М
К
О
Њ
У

                                                                 ПРИЛОГ БР.2
                                                             Група: Бели коњ
1.      Чије је власништво био бели коњ?
2.      Какав је некад био бели коњ?
3.      Какав је бели коњ касније постао?
4.      Шта значи да су се белом коњу могли избројати дани?
5.      Где је кренуо бели коњ?
6.      Куда је све пролазио бели коњ?
7.      Како се бели коњ осећао док је живео код Циганина?
8.      Како су се људи понашали према белом коњу?
9.      Шта је на пропланцима пронашао бели коњ?
10.  Како је изгледао после храњења лековитим биљем?
11.  Да ли је Циганин пронашао белог коња?
12.  Направи маску белог коња.  

ПРИЛОГ БР.2
Група: Бркати Циганин

1.      Шта је имао Циганин?
2.      Како је изгледао Циганин?
3.      Како се Циганин понашао према белом коњу?
4.      Како би се ви понашали према белом коњу?
5.      Шта знате о Циганима?
6.      Како се другачије зову Цигани?
7.      Да ли су сви људи исти и да ли сви имају иста права?
8.      Шта су Цигани радили када су чули да се коњ опоравио?
9.      Дај савет Циганину како је требао да чува коња.
10.  Наброј неке лековите траве.
11.  За шта се користе лековите траве?
12.  Нацртај маску бркатог Циганина.

ПРИЛОГ БР.4
Група: Лековито биље
1. Шта је лековито биље?
2. Наброј лековите траве.
3. Пронађите и препишите део из текста који говори о извору и пропланку.
4. Препишите опис коња из текста који говори како је он изгледао после напајања на     лековитом извору и храњења лековитим травама.
5. Где је сада бели коњ?
6. Шта раде Цигани?
7. Да ли ви сакупљате лековито биље?
8. Где се може сакупити лековито биље?
9. Зашто пијемо чај од нане, а зашто од шипурка?
10. Да ли у околини знате за неки лековити  извор?
11. Нацртајте лековите пропланке.
12.Нацртај маску која ће изгледати као биљка.

ПРИЛОГ БР.5
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАД

1.Заокружи које особине одговарају Циганину:
Племенит
Немаран
Неодговоран
Добар
Сажаљив
Вредан

2. Заокружи оно што сматраш тачним.
Бели коњ је код Циганина био:
Добро храњен и негован.
Слободан и задовољан.
Гладан и срећан.
Гладан и несрећан.
Болестан и сит.
Здрав и сит.
Болестан и гладан.

3. Подвуците све именице у прве две реченице текста. среда, 16. октобар 2013.

''Насмешите се кад кажете дете''ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
 3. разред
Часови:
Природа и друштво, Српски језик, Музичка култура
Учитељице:
Бојана Белушевић и Луција Тасић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ:
Наставни предмети, наставне јединице и тип часа:
Природа и друштво- Дечја права-Обрада
Српски језик- Словоиграоница-енигматски задаци везани за именице-Вежбање
Музичка култура-Нисам више мало дете-Обрада
Облик рада:
Фронтални,у пару, групни
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, кооперативна, радионичарска, разговор
Наставна средства:
Хамер са ребусом,ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе...
Специјални облик наставе:
 Корелативна настава-хоризонтална  повезаност градива
Временска артикулација часа:
За обраду  теме ''Насмешите се кад кажете дете'' планирана су 3 наставна часа у корелацији (2,3,4.). 1.час су ученици према распореду имали руски и наставница је са њима радила исту тему. Наш заједнички 1.час био је Природа и друштво, потом српски језик и на крају музичка култура. Сви часови су били по 45 минута.
ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:

Обрада новог градива из природе и друштва о дечјим правима, вежбање градива о именицама кроз енигматске (игролике) задатке и обрада нове песме из музичке културе везане за тему ''Насмешите се кад кажете дете,'' кроз самосталну кореографију ученичких парова. Да ученици утврде и хоризонтално повежу знања из различитих предмета.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- да ученици усвоје, утврде и прошире постојећа знања и повежу их са садржајима других предмета;
-утврђивање правописних и граматичких правила;


Функционални:

-Повезивање претходних знања са новим садржајима
-Примена знања
азвијање логичког мишљења и закључивања,
-Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом
Васпитни:
-Васпитавање за сарадничке односе и толеранцију
- Јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
1. час- Природа и друштво
1. корак: Мотивација за рад:
Решавање асоцијације чије је решење Дечја недеља.
2.корак:
Упознавање ученика са историјатом Дечје недеље.
3.корак:
Певање песме: Деца су украс света
4. корак:
Упознавање са Конвенцијом о дечјим правима (књига То је то право)
5. корак: Обрада лекције Дечја права (уџбеник Нове школе стр. 22. и 23.)
 6. корак: Ученици у паровима покушавају да напишу песму за сву децу света, на основу заданих речи. Речи су: радост, осмех, мир, другарство, игра, музика.
7. корак: Читање ученићких песама
8. корак: Читање песме Љ. Ршумовића из Буквара дечјих права
8. корак: Задавање задатака за домаћи-Поред права, деца имају и обавезе. Наведи 10 својих обавеза.

2. час: Српски језик
1.корак: Мотивација за рад-Слушање песме: Све што деца више расту;
2. корак: Кратак разговор о песми.
3. корак: Подела ученика у групе и задавање задатака за рад (Прилог бр.2)
4.корак: Док ученици раде, пустити тиху музику и контролисатит активност ученика у групама.
5.корак: Презентовање радова и контролисање тачности. Решење осмосмерке је ДЕТЕ, а укрштенице НАСМЕШИТЕ СЕ КАД КАЖЕТЕ ДЕТЕ (Какав је назив и тематског дана).

3.час-Музичка култура:
1.корак: Уводни разговор о одрастању.
2.корак:Слушање песме- Више нисам мало дете
3.корак: Ученици су добили одштампан текст песме и певуше уз мелодију песме.
4. корак:Подела ученика у плесне парове (девојчице бирају).
5. корак:Парови вежбају кореографију.
6. корак: Извођење плеса.
7.корак: Гласање за најбољи плесни пар.
8. корак: Додела диплома, али свим паровима за нешто (најбољи, најупорнији, највештији, најсимпатичнији...) (Прилог бр.4)
9. корак: Евалуација тематског дана (Прилог бр. 5)
                                                     
    ПРИЛОЗИ
                                                         ПРИЛОГ БР. 1
(Природа и друштво)

                      
ПРИЛОГ БР. 2
(Српски језик)
1.Решите осмосмерку:
С
О
Ч
И
Ш
П
Д
М
Д
Р
У
К
Е
Е
Е
Р
А
Д
О
С
Т
Х
У
Х
О
Л
М
Т
И
Г
Р
А
А
А
Е
СМЕХ, ШКОЛА, ОЧИ, РУКЕ, УХО, РАДОСТ, ИГРА, ПЕСМА, ДРУГ
Решење осмосмерке је ДЕТЕ.

2.Решите укрштеницу, а у првом реду усправно добићете наслов једне песме Добрице Ерића:
1///////
///////
2
//////
3
///////
4
///////
5


///////
///////
//////
6


///////
///////
//////
7///////
//////
8///////
//////
9

10  С///////
//////
11
//////
12

Л


О
13  А

Ђ


//////
14

15


/////
///////
//////
16///////
//////
17   Ж
И


Т
//////
18   Е
//////
19
//////
20
//////
21
//////
22
///////
//////
/////
///////
//////
23
//////
24


/////
///////
//////
1. Део тела
2. Женско име (Мала Ана)
3. Одевни предмет девојчица
4. Мама
5. Женско име
6. Зимски одевни предмет
7. Мушко име, Иванин имењак
8. Један родитељ
9. Јелена без ј
10. Може бити и мушко и женско име
11. Спортски тим
12. Део ноге
13. Живи на небу, има крила,  и чува сваког од нас
14. Женско име (Дана-тепање)
15. Горњи део ноге
16. Први човек по Библији
17. Само је један и најдрагоценији је
18. Део телевизора и компјутера
19. Супротно од нетачно
20. Закуцава се у дрво
21. Супротно од лош
22. Други самогласник
23. Део аутомобила, бицикла
24. Сова, буљина3. Подвуците именице и разврстајте их у одговарајуће колоне:
Лепа, девојчица, трчи, дечак, свира, Милан, Ваљево, добар, Градац, зелена, табла, учитељица, строга, учи, играчка, Маљен
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ
ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ

4. Напишите речи сличног значења за именице:
девојчица                дечак
___________   _______________
___________   _______________
___________   _______________
___________   _______________

ПРИЛОГ БР. 3
(Музичка култура)

    ВИШЕ НИСАМ МАЛО ДЕТЕ

Још јуче сам била дете
што луткама кике плете
што ујаку брке суче,
али то је било јуче.

РЕФРЕН:
Молим оне ујке тече,
молим стрине да не дрече,
не знају да дани лете,
више нисам мало дете.

Нећу лутку, нећу звечку,
даћу руку неком дечку,
и то не сме да им смета,
ићи ћемо широм света.

Сви ми кажу срам те било,
што нећеш у наше крило,
буди опет наше луче,
нека буде као јуче.

РЕФРЕН:
Молим оне ујке тече,
молим стрине да не дрече,
не знају да дани лете,
више нисам мало дете.

Нећу лутку, нећу звечку,
даћу руку неком дечку,
и то не сме да им смета,
ићи ћемо широм света.


                                                                        Прилог бр. 4
ДИПЛОМЕ ЗА СВЕ ПЛЕСНЕ ПАРОВЕ


Прилог бр.5
Евалуациони листић
 Заокружи оно што сматраш одговарајућим и тачним:
 А) Веома ми се допада овакав начин рада на часу.
 Б) Било ми је лепо јер смо сви радили и једни друге слаушали.
 В) Допада ми се овакав начин рада али нисам задовољан/на радом своје групе.
 Г) Задаци су ми били нејасни и тешки.
 Д) Било ми је досадно и не допада ми се овакав начин рада.
 Ђ) Желео/ла бих да имам још оваквих часова.