субота, 01. новембар 2014.

Рибарчета сан-тематски данОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Разред:
3.
Часови по реду:
Природа и друштво, Српски језик, Математика, Музичка култура,
Учитељица:
Луција Тасић

  1. час
  2. СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Тема:
''Рибарчета сан''
Наставни предмет:
Природа и друштво
Наставна јединица:
Животне заједнице- баре и језера
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, истраживачка, илустративна, интерактивна, усмено излагање
Наставна средства:
Power Point презентација, уџбеници из Природе и друштва, радови ученика на истрживачком задатку
Техничка помагала:
Рачунар и видео бим
Специјални облик наставе:
Часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 мин
Главни део: 30 минута
Завршни део: 10 минута
Корелација;
Српски језик, музичка култура

ЦИЉ ЧАСА:

Обрада нових садржаја о барама и језерима као животним заједницама кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета и стеченог знања из претходног разреда.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-          савладавање новог градива о животним заједницама бара и језера кроз интеракцију ученик-учитељ

Функционални:

- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова

Васпитни:
-          развијање љубави према природи и боравку у њој
-          развијање одговорности према природи
-          развијање одговорности за заштиту животне средине    
Садржај рада:
Уводни део:
-Слушање песме Бранка Коцкице ''Кре, кре'' као мотивација за рад
- Разговор о песми (Где живе жабе?)
  -Увод у наставну јединицу
-Истицање циља часа
            Главни део:
-          Презентација за час је направљена тако да кроз одговоре на питања ученици обрађују нове садржаје –градиво је повезано са знањима која су ученици стекли у другом разреду када смо говорили о текућим и стајаћим водама, затим се на слајдовима налази много слика које заједнички анализирамо. Оно што је ново и ученицима непознато преписаће у своје свеске.
     Завршни део:
Ученици су били подељени у две групе. Имали су истраживачки задатак да из литературе пронађу податке: једна група о Царској бари, друга група о Обедској бари. У овом делу часа групе ће нас упознати са својим радовима.
Задњи слајд презентације је слика која се налази на насловној страни припреме. Дала сам јој наслов Сан сваког риболовца. Ово нам служи као веза са следећим часом - српски језик- '''Рибарчета сан.''


2. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставни предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
''Циц'' (Рибарчета сан)- Бранко Радичевић
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, илустративна, кооперативна, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
Текст –Читанка, плакат ''Рибе у рекама'', наставни листићи за групе, цедуље за избор група
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5мин
Главни део: 25минута
Завршни део: 15минута
Корелација;
Природа и друштво, ликовна култура, чувари природе
ЦИЉ ЧАСА:

Обрада и тумачење књижевног текста кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима

Функционални:

- развијање логичког мишљења и закључивања
-групна анализа песме кроз интеракцију међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова

Васпитни:
-          васпитавање сарадничких односа
-          развијање љубави према поезији
-          развијање осећаја за хумор и шалу
Садржај рада:
Уводни део:
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично, час природе и друштва је био увод у час српског језика.
У уводном делу рећи ћемо нешто о Бранку Радичевићу пошто деца нису имала прилику до сада да се сусретну са животом и делом овог песника. Затим, потребно је протумачити наслов песме значење речи циц.
Главни део:
-Учитељ изражајно чита текст
- ученици шитају песму са задатком да подвуку све непознате речи у њој
-тумачење непознатих речи
- кратак разговор о песми
-подела ученика у групе (случјним избором)
-подела задатака за групе
- праћење рада ученика у групама, инсистирање на сарадњи уважавању мишљења појединца, заједничко
долажење до решења
Завршни део:
Презентација групних радова


Прилог бр. 1
Група ''Бабушке''

1. У коју врсту књижевних дела спада ''Циц?''
_____________________________________________________________
2. Колико строфа има у делу ''Циц?''
_____________________________________________________________
3. Шта је рима?
_____________________________________________________________
4. Напиши риме за следеће речи:
Риба _____________, шаран_____________, река______________
Рибар_____________,  бара _____________, језеро_____________

5. О чему је сањало рибарче из песме?
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Зашто је рибарче сањало баш такав сан?
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Пробајте да наставите рибарчета сан, тј. Да промените крај песме:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Напишите неколико правила спортског риболова?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Ако тачно решите укрштеницу у косим пољима добићете назив једне речне рибе: (Х означава праѕно поље)

ш

////


     1. врста речне рибе
     2.Речи загонетку
     ''Купала се, пливала и сува остала''
  1. стајаћа вода
  2. водено превозно средство
  3. црвен

Прилог бр. 2
Група ''Штуке''

1.Шта су песме?
___________________________________________________________

2. Колико стихова има у песми?
_____________________________________________________________
3.  Које речи се римују у песми?
_____________________________________________________________
4.      Напиши од којих речи су настале следеће речии напиши њихово увећано значење:

умањено
    Именица
 Увећано
рибарче


удичица


рибица


жеравица


милена


санак5.      Какав је био рибарчетов сан? (Како се осећало рибарче док је сањало?)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. О чему сањају ловци?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Шта је то спортски риболов?
__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Напиши речи сличног значења:
Рибар___________________________________________________
Удица _________________________
Јава ____________________________


9. У поља је уписан редни број слова у ћирилици. Попуни их и запиши решење.

20.
10.
2.
7.
21.
20.
7.
2.
1.
28.
24.
3.
1.
21.
10


3. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставни предмет:
Математика
Наставна јединица:
Разломци ½, ¼ и 1/8  
Тип часа:
Проширивање знања
Облик рада:
Индивидуални и фронтални
Наставне методе:
разговор, метода писаних  радова, демонстративна
Наставна средства:
Наставни листићи за индивидуални рад, графофолија са повратном информацијом, уџбеник
Специјални облик наставе:
Часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 мин
Главни део: 30  минута
Завршни део: 10 минута
Корелација;
Природа и друштво, Српски језик, Музичка култура

Циљ часа:
Проширивање знања о разломцима ½, ¼, 1/8 кроз занимљиве текстуалне задатке.
Задаци часа:

Образовни:
-          проширивање и усвајање знања о разломцима

Функционални:
-          схватање знашаја разлома ка у свакодневном животу

Васпитни:
-          развијање љубави према предмету
-          развијање љубави према живом свету вода и очувању рибљег фонда

Садржај рада:
Уводни део:
-          подела наставних листића за индивидуални рад
-          давање инструкција за рад

Главни део:
-          ученици раде задатке, а учитељ надгледа рад и ако је потрбно даје додатна објашњења
-          ученици који пре заврше добиће додатне задатке из уџбеника

Завршни део:
-провера урађених задатака кроз презентацију на графофолији
- задавање домаћих задатака

Прилог бр 3.

''Рибарчета сан''
Разломци ¼. ½ и    1/8

1. Дунавски аласи су уловили 568 кг рибе. Половина од уловљене рибе је шаран. Колико је остале рибе?
_________________________
____________________________________________________________

2. Пера риболовац уловио је 368 рибица. ¼ су бабушке, ½ су сунчице, а остало скобаљи. Колико је било бабушки, скобаља и сунчице?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. У језеру Поцибрава уловљен је сом капиталац (сан сваког риболовца) који је тежак 120кг. Сваки од риболоваца добиће по 1/8 од те рибе. Колико килограма припада сваком риболовцу?
_______________________
_____________________________________________________________

4. Да би подмладили рибу у Царској бари, риболовци су најпре направили акцију хватања постојеће рибе. Уловили су 960 кг велике рибе. ½ је био шаран, ¼ је штука, 1/8 јез (царска риба), а остало скобаљ. Колико је килограма сваке рибе увовљено?
_____________________
_____________________
______________________
______________________

5. Рибочуварска служба '''Еко рибарства'' из Ваљева порибљавала је језеро Паљуви. У језеро су убацили 1тону рибе: ½ је скобаљ, ¼ бабушка и 2/8 је шаран. Колико је килограма које рибе убачено у језеро?
_________________________
_________________________
_________________________

6. На такмичењу спортских риболоваца учествовало је 172 члана риболовачког удружења. ½ чинили су мушкарци, ¼ деца и остало жене риболовци. Колико је којих чланова удружења било?
__________________
__________________
___________________


7. Састави и реши два текстуална задатка где ћеш употребити разломке ½, ¼ и 1/8. Потруди се да текст задатака буде у складу са данашњом темом.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставни предмет:
Музичка култура
Наставна јединица:
''Рибарчета сан''
Тип часа:
Обрада песме
Облик рада:
Индивидуални и фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, певање
Наставна средства:
Аудио ЦД за 3. разред. уџбеник
Техничка помагала:
Рачунар
Специјални облик наставе:
Часови у корелацији, хоризонтална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 10 мин
Главни део: 25 минута
Завршни део: 10 минута
Корелација;
Српски језик, Ликовна културa
Циљ часа:
Обрада нове песме која је у складу са данашњом темом, певање песме по слуху.
Садржај рада:
Уводни део:
-Обнављање песама са претходних часова музичке културе –певање и свирање
Главни део:
-          Обрада песме по слуху ''Рибарчета сан''
Завршни део:
Илустровање песме ''Рибарчета сан''Нема коментара: