среда, 13. новембар 2013.

Прича о доброј роди

Разред:
           3.
Датум:
14. новембар 2013.
Учитељица:
Луција Тасић
Наставни предмет:
Српски језик
Наставна јединицa
Прича о доброј роди-Стојанка Грозданов Давидов
Тип часа :
Даљи рад на тексту и утврђивање градива
Облик рада:
индивидуални, фронтални, у пару
Наставне методе:
текстуална, илустративна, демонстративна, усмено излагање, метода писаних радова, кооперативна
Наставна средства:
наставни листићи са задацима, аудио CD, текст- Читанка 
Временска артикулација:
Уводни део: око 10 мин
Главни део: око 25 мин
Завршни део: око 10 мин
Корелација;
Музичка култура, чувари природе, свет око нас
ЦИЉ ЧАСА:
Утврдити знања о поступцима и особинама ликова  кроз даљи рад на тексту и утврдити научене граматичке садржаје.
ЗАДАЦИ ЧАСА:

Образовни:
-         Хоризонтално повезивање градива из истог предмета (српски језик) и повезивање градива са различитим предметима, природа и друштво и чувари природе.
-          

Функционални:
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
 - примена знања са претходних часова

Васпитни:
-          -развијање љубави према језику
-         - развијање одговорности према природи
-         - васпитавање радозналости и истраживачког духа
Естетски:
Гајење осећаја и смисла за лепу књижевност.
 САДРЖАЈ РАДА

Уводни део:
1.      Корак: Мотивација за рад: Певање песме-Децу не доносе роде
2.      Корак: Кратак разговор о песми и о родама
3.         Корак:Контролисање домаћих задатака кроз читање ученичких одговора на питања
4.      Корак: Сажето препричавање текста који је рађен на претходном часу:''Прича о доброј роди''
Главни део:
5.      Корак: Подела ученика у групе (роде и жабе)
6.      Корак: Рад на наставним листићима
Завршни део:
7.      Корак: Читање одговора на питања
8.        Корак:Задавање домаћих задатака ( Наставити причу о доброј роди. Састав написати писаним словима латинице.)

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Прича о доброј роди
Група роде


1.Решите укрштеницу и напишите решење које ћете добити у првим пољима усправно:
РЕШЕЊЕ:_________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Д

Б

Р
9.
1. Умиљата, мила
2. Наоколо
3. Врста живих бића
4. Риболовац
5. Мала ада (острво)
6. Рак (умањено)
7. Сад, овог тренутка
8. Једна животиња
9. Алатка за риљање (множ)

2. Зашто је рода добра? (решење укрштенице).
_______________________________________________________________________________

3. Подвуците све именице у првих 5 реченица текста.

4. Напишите умањено и увећано значење речи:
РЕЧ
УМАЊЕНО
УВЕЋАНО
рода


жаба


лептир


бара


кљун


5. Напишите једну обавештајну, упитну и заповедну реченицу у којој ћете употребити речи рода и жаба:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.. На основу Приче о доброј роди нацртајте ланац исхране.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Прича о доброј роди
Група жабе

 1.Решите укрштеницу
и напишите решење које ћете добити у првимaпољима усправно:
РЕШЕЊЕ:_________________________
1.Г
2.
3.
Д

Ц

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Део дрвета
2. Играчка коју воле девојчице
3. Део прибора за пецање
4. Пуж (умањено)
5. Мала ада (острво)
6. Део тела неких инсеката којим боду
7. Мала Ана (тепање)
8. Врста живих бића
9. Алатка за риљање (множ)

2. Зашто писац каже да је жаба глупа? (решење укрштенице)
3. Подвуците све глаголе у првих пет реченица приче.

 4. Напишите умањено и увећано значење речи:
РЕЧ
УМАЊЕНО
УВЕЋАНО
трска


локвањ


риба


рак


река


5. Напишите једну обавештајну, упитну и заповедну реченицу у којој ћете употребити речи рода и лептир:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. На основу Приче о доброј роди нацртајте ланац исхране.

Нема коментара: