понедељак, 30. март 2015.

Чудесни свет животиња-тематски данПРИМЕНА ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
         
 Резиме:
          Циљ писања овог чланка је да помогне у упознавању интегративне наставе и да укаже на предности оваквог начина рада. Савремена школа захтева већу ангажованост и активност ученика у наставном процесу, а интегративна настава управо то пружа. Предности оваквог вида наставе су огромне. Искуства показују да су родитељи и деца веома задовољни. Деца воле све што је ново и другачије. Дат је и приказ изведеног часa за ову врсту наставе.
            
            Кључне речи: интегративна настава, корелативна настава, мултидисциплинарност

           Постоји мноштво синонима за овај дидактички појам. У литератури срећемо: целовитост наставе, концентрација наставе, корелација наставе, скупна настава, комплексни систем...
            Појмовно је интегративну наставу врло целовито одредио Лејк (1994.)
Напоменућемо само неке одреднице:
            -спајање више предметних области у једну онако како деца у свакодневној реалности савладавају предмете и појаве сливајући их у јединствен процес;
            -припрема за примену знања у новим ситуацијама (трансфер знања);
            -нов начин размишљања;
            Циљ је да се знања интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали.
            Могућности примене интегративне наставе у млађим разредима основне школе су велике. Наставне јединице из многих предмета могу се веома лепо укомпоновати и  припремати у корелацији што зна сваки искуснији учитељ. Сама припрема за овакве часове изискује мало већи рад и напор учитеља, али искуства наше школе говоре у прилог томе да се исплати. Имамо задовољне  родитеље и децу оваквим видом наставе. Наравно, у првом реду је увек интерес деце.
             Шта добијамо овим иновативним моделом наставе?
-          активно учешће ученика на часу;
-          анимирање свих ученика јер нико није толико лош да не може да се укључи у рад неке од група;
-          поспешују се сараднички односи међу ученицима у групи –кооперативно учење;
-          ученици испољавају креативност;
-          ствара се осећај одговорности према групи;
-          живот захтева тимски рад па је потребно децу од најранијих дана упућивати на то;
-          смислено наспрам механичког (дословног) учења;
-          практично наспрам вербалног учења;
-          развија се стваралаштво, маштовитост и оригиналност;
-          буде се дечија интересовања за разне области;
-          откривају се дечији таленти;
            Традиционална школа  заснива се на врло старој концепцији,
али која се по многим својим карактеристикама одржава и данас у образовању готово свих земаља. Она има следеће основне карактеристике: унапред дефинисан план и програм; циљ наставе јесте усвајање програма; основна метода наставе је предавање најчешће вербално уз нека помагала; улога ученика је да слуша и да покуша да разуме и запамти оно што је чуо. Мотивација је више спољна: оцене, похвале, награде, казне. У школи се на дете гледа само  као на ученика.
             Насупрот томе савремена школа више је усмерена на дете  које се третира као целовита личност, а не само као ученик. У њој се полази од интересовања деце  и учење се надовезује на та интересовања. Свако учење се повезује са искуством детета. Циљ је развој личности и индивидуалности сваког детета.
             Интегративна настава је управо савремени облик рада, где су деца врло активни учесници наставе. Проширене су могућности за стицање личног искуства. Овде долазе до изражаја практичне активности, мануелне, експресивне, радне, теренски рад, посматрање природних појава...У интегративној настави границе између предмета су избрисане. Организација часа је флексибилна, где наставник није омеђен четрдестпетоминутним часом, већ има могућност да садржај обрађује онолико времена колико му је потребно у његовом разреду, имајући у виду узрасне и интелектуалне карактеристике деце.
              Интеграција образовних садржаја је не само тенденција него и пракса у савременим школским системима европских земаља.
Код нас иновације продиру споро, али пратећи стручне часописе може се закључити да има много људи који користе интегративно учење у настави.ОПШТИ ПОДАЦИ:

Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Разред:
2.
Учитељ:
Луција Тасић
Часови по реду:
1. и 2.  

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Тематска целина:
Чудесни свет животиња
Наставна јединица:
Лија и ждрал- Руска народна басна-Српски језик
Сабирање и одузимање до 100-  Математика
Вајање дивљих  животиња- Ликовна култура
Дивље животиње - Свет око нас

Наставни предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас,Ликовна култура све у  корелација са Музичком културом
Тип часа:
комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, кооперативна, радионичарска, усмено излагање
Наставна средства:
текст-Читанка, наставни листићи за групе, пластелин, маказе, картонска кутија , целофан, маховина, уџбеник Свет око нас, дечија енциклопедија Животињски свет, слике дивљих животиња из рачунара пројектоване на видео биму, аудио CD
Техничка помагала:
Рачунар и видео бим
Специјални облик наставе:
интегративно учење
Временска артикулација часа:
Час траје 90 минута
 Уводни део: 10 – 15 мин
Главни део: око 45 минута
Завршни део: око 30 минута
Садржај рада:
-посматрање слика дивљих животиња на видео биму  њихово именовање
-слушање песме Разболе се лисица као мотивација за рад и увод у тему
-учитељ изражајно чита текст
-кратак разговор о тексту
-објашњавање начина рада
-подела деце у групе према афинитетима: 4 групе:
за Српски језик, за Математику, за Ликовну културу и Свет око нас и подела радног материјала
-ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-док деца раде пустити тиху музику С.Санс-Карневал животиња
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова по групама
-шаљиви квиз
-наставни листић за добијање повратне информације
о савладаности градива
-запевајмо сложно сви за крај Јесте л' икад чули то

ЦИЉ ЧАСА:
Интеграција сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свима посвећује једнака пажња.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
-   да се упознају са новом врстом наставе- интегративно учење
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују
-          повезивање знања из различитих области
-          примена знања

1. Група за српски језик
                                                    Лија и ждрал –Руска народна басна
 1. Зашто је ова прича басна?
 2. Ко су ликови ове басне?
 3. Како је лија почастила ждрала?
 4. Како је ждрал почастио лију?
 5. Зашто је престало пријатељство лије и ждрала?
 6. Која је поука ове басне?
 7. Напиши умањено значење речи:
-лисица       _________________
-ждрал        _________________
-кум            _________________
-голуб         _________________
-тањир        _________________
-каша          _________________
    
 1. Разврстај речи према роду: лисица, кумче, голуб, ждралче, лисац, тањир, шума


 1. Напиши правилно реченицу:  сву појела кашу је  лисица _________________________________________
    10. Напиши две упитне реченице о лисици и ждралу?

2. ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ
 1. Лисица је славила рођендан. Поставила је 35 црвених и 28 плавих тањира. Колико је имала гостију?
 _________________________
___________________________________________________________

2. У мочвари су живели ждралови. Једног дана њих 87 изашло је да лови нешто за ручак. Ухватили су 15 риба и 43 жабе. Колико ждралова је остало без ручка?
_________________________
_____________________________________________________________

3. Лија је отворила школу за животиње. Имала је у њој 24 мале лисице, 32 медведића, 14 вучића и 11 зечића. Колико је укупно ђака у лијиној школи.
_________________________
_____________________________________________________________

4. Две старе лисице причале су колико су током живота уловиле кокошака. Једна је рекла да је уловила 43, а друга 48. Колико су уловиле заједно?
_________________________


5. Јато ждралова је кренуло на пут. У јату је било 99 ждралова. 51 је одустао од пута, а придружило им се још 37. Колико ждралова сада путује?
________________________
_____________________________________________________________

6. Један ждрал остао је да чува младуце. Ждралица је било 36, а ждралића за 8 више. Колико је укупно младунаца?
____________________
_____________________
_____________________________________________________________

7. Састави два текстуална задатка о животињама.

3. ГРУПА ЗА СВЕТ ОКО НАС

1. Где живе дивље животиње?
_________________________________________________________
 2. Како се дивље животиње сналазе за храну?
___________________________________________________________
 3. Према начину исхране које групе животиња имамо?
_________________, _______________ и __________________
 4. Наброј дивље животиње наших шума:
___________________________________________________________
 5. Шта воли да једе лисица?
_____________________________________________________________
 6. Према начину исхране у коју групу животиња спада лисица?
_____________________________________________________________
 7. Како се лисица сналази у опасности?
_____________________________________________________________
 8. Како изгледа ждрал?
_____________________________________________________________
 9. Где живе ждралови?
_____________________________________________________________
 10. У коју групу животиња спадају ждралови?
_____________________________________________________________
 11. Свако у групи нака опише по једну дивљу животињу.
      Договорите се ко жели коју животињу да опише да буду различите. 

4. ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ

Потребан материјал:
пластелин, картон, маказе, картонска кутија , целофан, маховина

1. Направи лисицу и ждрала од пластелина
 2. Направи још неке дивље животиње
 3. Направи дрвеће од картона
 4. Изрежи кутију са три стране тако да направиш велике отворе кроз које може да се види унутрашњост кутије. Преко тога стави целофан.
 5. Поређај маховину, дрвеће и животиње у кутију.
 БРАВО!
 Добио си  ''Чудесну шуму''


ШАЉИВИ КВИЗ

Ученици остају у истим групама и одговарају на питања.
1. Где живи лисица?
А) у викендици
Б) у солитеру
В) у јазини

2. Лисичин муж зове се?
А) лијаћ
Б) лисац
В) лијан

3. Лисица воли да лови?
А) муве
Б) пилиће
В) комарце

4. Ждрал има велики
А) кљун
Б) кљове
В) уста

5.Ждрал једе?
А) шта стигне
Б) пасуљ пребранац
В) жабе

Повратна информација:
Наставни листић (деца раде индивидуално)

 1. Шта су басне?
 2. Наведи ликове из  басне  коју смо данас учили.
 3. Које особине има лисица?
 4. Опиши како изгледа лисица?
 5. Којој птици је врло сличан ждрал?
 6. Где живе ждралови?
 7. Наброј дивље животиње наших шума.

Нема коментара: