недеља, 27. април 2014.

Животне заједнице-Тест знања

Разред: 3.
Ученик:__________________

1. Допуни реченице:
Животна заједница је___________________________________________________________
Станиште је __________________________________________________________________
Животне заједнице могу бити _______________ и ____________________.
У свакој животној заједници постоје ____________ исхране, а прва карика у ланцу је увек ______________.
                                                                                                                                            8 бод

2. Зеленом бојом обоји  природне, а црвеном култивисане животне заједнице:


парк

њива

бара

пашњак

виноград

река

воћњак

повртњак

ливада

језеро
5        бод

3. Наведи називе биљака:
Житарице су:
Индустријске биљке су:
Четинарси су.
Зељасте биљке су:

                                                                                                                                   8 бод 
4. Именуј животне заједнице које видиш на сликама:

                                            _________


________________________________
                                                 __________________________
___________________
_____________________

5 бод
 5.Заокружи тачан одговор:
Многе биљке и животиње могу да живе у две и више животних заједница.             
ДА   
НЕ
Култивисане живоне заједнице је створио човек и прилагодио их својим потребама.
ДА   
НЕ
Храст, буква, топола, бор и бреза спадају у листопадне шуме.                                     
ДА   
НЕ
Ливада је култивисана животна заједница у којој живе разне врсте трава.                
ДА   
НЕ
Пастрмка живи у барама.                                                                                                 
ДА   
НЕ
Поред вода земљиште је влажно и ту живе врбе и тополе.                                          
ДА   
НЕ
У повртњацима расте поврће, крмно биље и индустријске биљке.                             
ДА   
НЕ
Винова лоза подједнако успева у топлијим и хладнијим крајевима на брежуљкастом земљишту
ДА   
НЕ
Парк је природна животна заједница у којој расте украсно дрвеће, жбуње, трава и цвеће.
ДА   
НЕ
Кукуруз је и житарица и индустријска биљка.
ДА   
НЕ
10 бод
6. Прецртај оно што не припада скупу: 

А) Биљке и животиње у животним заједницама не могу да живе без:
љубави    ваздуха     воде      ватре   земљишта  хране   сунца  

Б) Лековите ливадске биљке су:
мајчина душица    шипурак    љубичица      нана      бела рада  камилица   јагорчевина

В) Шумске животиње су:
јелен  видра    дивља свиња     медвед   куна златица   веверица    лисица
7 бод

Кључ за бодовање

        35 - 43 бода  5
       27 - 34  бода 4
       19 - 26 бодова 3
12    - 18 бодова 2
0-      11 бодова  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ОЦЕНА:

Потпис родитеља:

_______________
Учитељица: Луција Тасић

петак, 25. април 2014.

Прилошке (глаголске) одредбе за место, време и начин- вежбање


 Разред:3.
Ученик:_____________________

1.      Одреди службу речи у реченицама:
Једне ноћи дуну изненада јак ветар у селу.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Прилошка одредба за место: ____________________
Прилошка одредба за време: ____________________
Прилошка одредба за начин: _______________________

Сваке ноћи коњ је брзо трчао  стазама и пропланцима.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Прилошка одредба за место: ____________________
Прилошка одредба за време: ____________________
Прилошка одредба за начин: _______________________

У рано јутро коњ се изненада затече на стази према селу.
Субјекат:_____________________
Предикат: ____________________
Прилошка одредба за место: ____________________
Прилошка одредба за време: ____________________
Прилошка одредба за начин: _______________________
           
2.Допуни реченице прилошким одредбама за време, место и начин:
Никола игра фудбал.
__________________________________________________________________
Маријана облачи лутку.
__________________________________________________________________
Игор вежба математику.
__________________________________________________________________

3. У следећем тексту подвуци црвеном бојом прилошке одредбе за место,  плавом прилошке одредбе за време, зеленом прилошке одредбе за начин.

Сваког јутра мама полако буди Милицу и Мирка. На столу их чека припремљен доручак.  Она потом жури у канцеларију. Сестра и брат у кухињи доручкују и журе у школу. На путу до школе срећу другове. Прелазе преко једне опасне раскрснице. Пре осам сати стижу у школу. После другог часа почиње велики одмор. Ученици  као вихор јуре по школском дворишту. Неки брзо трче за лоптом по фудбалском терену. Други лагано играју кошарку на кошаркашком терену. Свуда се чује граја и смех.
Рекли су о мени

НЕС 2014. ГОДИНЕЧланак објављен у Просветном прегледу


Чланак објављен у локалном листу НапредЧланак објављен у часопису ''Ђачко доба''


Чланак објављен у листу ''Вечерње новости''


                        Чланак објављен у годишњаку ''Даница'' који издаје Вукова задужбина
                                                 и у годишњаку ''Даница за младе''
Чланак објављен у локалном листу ''Напред''


                                        Чланак објављен у локалном листу ''Напред''                                            Чланак објављен у локалном листу ''Напред''                                      Објављено у часопису ''Забавник ђачког доба''Чланак објављен у новинама ''Правда''
НЕС 2014. ГОДИНЕ
План личног професионалног развоја

   ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

Име и презиме
Луција Тасић

Назив установе и радног места
ОШ „Драгољуб Илић''-Драчић
Последњи завршени ниво образовања
ВСС – Учитељски факултет
Звање
Професор разредне наставе/педагошки саветник
Ниво и врста образовања
VII1 (висока стручна спрема) 

Знања и вештине потребне за обављање посла - компетенције (које поседујем)
К1
Познаје одговарајућу област и зна наставни план и 
програм предмета који реализује, као и његову 
 корелацију са другим  областима, односно ,
предметима;
Познаје опште принципе, циљеве и исходе 
образовања 
и васпитања, као и опште и посебне стандарде 
постигнућа ученика и њихову међусобну 
повезаност;
Поседује дидактичко-методичка знања неопходна 
за 
предмет који предаје;
Познаје технологије које прате научну дисциплину 
и 
предмет који предаје;
К2
Поседује знања о природи учења, различитим 
стиловима учења и стратегијама учења;
К3
Зна и разуме физичке, емоционалоне, социјалне и
 културне разлике међу ученицима;
Познаје различите врсте мотивације и начине 
мотивисања ученика;
К4
Разуме важност сарадње са родитељима/
старатељима 
и другим партерима у образовно-васпитном раду
Познаје облике и садржаје сарадње са различитим 
партнерима;
Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години - компетенције
К2
Поседује знања о когнитивном развоју ученика;
Поседује знања о природи мишљења и 
формирања 
научних појмова.
К4
Поседује знања о техникама успешне 
комуникације


Планиране активности (рад) у оквиру школе
Планирано време остваривања
ПЛ.
САТИ
Начин остваривања
ДОКАЗИ

Приказ књиге-Монографија школе Наша школа ''Драгољуб Илић'' Драчић

Септембар 2013.
       5
Представљање књиге гостима 21. септембра 2013. за 110 година постојања школе. Приказивање књиге   ученицима наше школе.
Видео запис, фотодокументац
ија, новински 
чланци
 и видео запис 
локалне 
телевизије
Објављивање и публиковање стручног рада

Прво полугодиште
7
Представљање објављеног рада на састанку Стручног већа наставника разредне наставе
Образовни 
часопис у коме 
 је рад 
објављен
Акредитација и реализација програма стручног усавршавања-Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава
Акредитован за школску 2013/14.
20 +  2 бода по реализованом семинару
Реализовање програма у школама и регионалним центрима широм Србије
Сви подаци о семинару налазе
се у каталогу за школску 2012/13. 2013/14.годину
на сајту ЗУОВ-а.
 Оцене одржаних семинара такође 
се налазе на
сајту ЗУОВ-а.
На персоналном 
блогу
lucijatasic.blogspot.
com под називом Интеграција, корелација, занимација
налази се фотодокумента
ција и сценарији 
за час које су 
радили
учесници
 семинара.
Извештаји са одржаних 
семинара а фотодокумента
цијом.

Акредитација и реализација  радионице ''Интеграција, корелација, занимација'' на Зимским сусретима учитеља
Акредитован за школску 2013/14.
6 + 2 бода по реализованој радионици
Реализовање програма у школама и регионалним центрима широм Србије
Сајт  СУРС-а, фотодокумента
ција, извештаји
са радиница.
Публиковање уџбеника ''Чувајући природу чувамо себе'' (чувари природе за 4. разред-коаутор)
Школска 2013/14. година
10
Промоција уџбеника са издавачем
Сајт издавачке
 куће Едука,
где је објављено
 да је уџбеник у 
припреми.
Објављивање стручног рада у образовном  часопису

Школска 2013/14. година
10
Објављен рад у неком од стручних часописа
Документ/рад
Стручни часопис
Администратор и аутор блогова- Учећи друге учимо се и ми и Интеграција, корелација, занимација
Школска 2013/14. година
30+30

60
Ажурирање и допуњавање блогова новим постовима на месечном нивоу
Блогови- Учећи 
друге учимо се и 
ми и Интеграција, корелација, занимација.
Администратор фејсбук групе -Време игре.
Оснивач и администратор ФБ страна Лутка из ђачког кутка и Испод неба деци треба.
Школска 2013/14. година
30
Постављање линкова за блогове  Учећи друге учимо се и ми и Интеграција, корелација, занимација у групама и на ФБ странама. Промоција песама и драмских текстова.
ФБ група Време 
игре
ФБ странице 
Испод неба деци треба и Лутка из ђачког кутка

Припрема и реализација угледних часова; У плану су 2 угледна часа


Друго полугодиште
   16


Припрема, извођење, анализа... 
 Припрема за 
час, продукти 
рада, ученика, наставни 
материјали, фотографије,
 извештај 
педагога, 
евалуација часа

Присуствовање угледном часу (час и анализа после часа)
Када ме неко позове
2
Присуство, анализа и дискусија
Попуњавање протокола о 
посети часу, евалуација часа, фотографије

Присуствовање интерној обуци, предавању   или трибини која је организована у школи
Школска 2013/14.год.
2
присуство
Извештај о 
присуству, 
дискусија, 
анализа.
Припремање и реализација тематских дана.У питању је 7 тематских дана који су планирани годишњим планом Стручног већа наставника разредне наставе.
4.октобар 2013. Насмешите се кад кажете дете
 35
Припремање у тиму и заједничка реализација
Писане припреме за тематске дане, наставна средства,
Фотодокумента
ција,
записник стручне службе,евалуација
6.октобар 2013. Јесен је, јесен рана
8.новембар 2013. Осташе нам после Вука лепа слова и азбука
27.децембар 2013. Празници нам стижу
24.јануар 2014. Свети Сава мудра глава
22.март 2014. Вода је наше благо
15.мај 2014. Породична срећа, од свега је већа
Припремање и реализација 3 самостална тематска дана.
Октобар 2013. Ко се здраво храни, своје здравље брани


   15
Припремање и реализација
Писане
припреме за тематске дане,
Фотодокументација,
Записник стручне службе, 
евалуација
Март 2014. Моја мама моја вила
Април 2014. Сачувајмо планету
Укупно 218 сати рада у установи
+ сати од реализованих семинара и радионица који не могу 
унапред да се испланирају.
Ван установе
Планиране активности (рад) у оквиру школе
Планирано време остваривања
ПЛ.
САТИ
Начин остваривања
ДОКАЗИ
Похађање 2 програма стручног усавршавања које организује Друштво учитеља Ваљева
Школска 2013/14. год.
16
Присуство
 Уверење са семинара

Похађање једног програма стручног усавршавања које организује школа
Школска 2013/14. год.
8
Присуство
Уверење са 
 семинара
Присуство трибини коју организује Друштво учитеља Ваљева
Школска 2013/14. год.
1
Присуство
Уверење о 
 попхађаној 
трибини

Укупно:
25 сати
Школски педагог                                                                   Директор

________________                                                  ____________________